تاریخ های مهم
  • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
    1403-01-15
  • تاریخ شروع کنفرانس
    1403-02-26
  • تاریخ پایان کنفرانس
    1403-02-27
برگزار کنندگان

ورود به سامانه برگزاری مجازی سیزدهمین کنفرانس

****************************************************

مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس

****************************************************

برنامه زمانبندی سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

****************************************************

چکیده مقالات سیزدهمین کنفرانس

****************************************************

نکات قابل توجه سیزدهمین کنفرانس

 ****************************************************

 مقالات منتشر شده کنفرانس‌های مرکز الگو در فصلنامه های علمی پژوهشی

 ****************************************************