نمایه سازی مقالات کنفرانس‌های سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


قابل توجه اساتید و پژوهشگران ارجمند؛ 


کلیه مقالات پذیرفته شده در دوازدهمین کنفرانس و همچنین کنفرانس های برگزار شده‌ی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، علاوه بر درج در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نیز نمایه سازی می‌شود.


** یازدهمین کنفرنس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت **   (در حال نمایه‌سازی)
** دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت **
** نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت **
** هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت **
** هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت **
** ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ** 
** پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشـرفت **
** چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت **  (در حال نمایه‌سازی)
** سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشـرفت **
** دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت **   (در حال نمایه‌سازی)
** اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت **     (در حال نمایه‌‎سازی)