معیارهای کلیدی داوری مقالات

 

کلیه مقالات واصله به دبیرخانه کنفرانس، در چارچوب ضوابط ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت:


♦ انطباق محتوای مقاله با موضوع و محورهای کنفرانس

♦ داشتن نوآوری و بدیع بودن مقاله

♦ برخورداری از کیفیت علمی بالا

 

 سه شاخص فوق بعنوان معیارهای وتویی در ارزیابی مقالات مورد توجه قرار خواهند گرفت و مقالات کنفرانس قاعدتاً باید هر سه معیار را توأمان داشته باشند. چنانچه مقاله‌­ای فاقد یکی از این معیارها باشد، در همان مرحله داوری اولیه از اولویت کنفرانس خارج خواهد شد.


برای مشاهده معیارهای داوری مقالات کنفرانس، اینجا کلیک کنید.