محورهای یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به شرح ذیل می‌باشند:

 

الزامات کلی:

 •  راهبری عالی و انسجام بخش اجرای الگو

 • تحول در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای الگو

 • بهره گیری نظام مند از مشورت  جمعی نخبگان درتصمیم‌سازی ها برای اجرای الگو 

 •  عزم ملی و مشارکت فعال مردمی در اجرای الگو

 

 اجرای تدابیر:

 • اولویت‌بندی زمانی اجرای تدابیر و نحوه تامین منابع
 • سیاست‌ها، قوانین، برنامه‌ها و فناوری‎‌های مورد نیاز اجرای هر تدبیر

 • نگاشت‌نهادی، ساختارها و فرآیندهای مناسب اجرای هر تدبیر

 • فرصت‌ها و موانع اجرای هر تدبیر در سطوح ملی و فراملی

 • پیامدهای اجرای هر تدبیر

 

پایش و ارزیابی:

 •  شاخص‌های پایش و ارزیابی اجرای الگو

 • فرآیندهای پایش و ارزیابی اجرای الگو

 • سازوکارهای آینده‌نگاری و روزآمدسازی الگو