بخش‌های پنج‌گانه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

1. مبانی (مبانی پایه پیشرفت)

2. آرمان‌ها (نظام آرمان‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)

3. رسالت (رسالت نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران)

4. افق (ایران در افق پنجاه‌ساله)

5. تدابیر (تدابیر لازم برای تحقق افق)