پیش نویس اسناد الگوی پایه (غیر قابل استناد)


هدف اساسی از برگزاری ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، استفاده از ظرفیت فکری و نخبگانی کشور در نقد، اصلاح و تکمیل پیش‌‌نویس‌های اسناد الگوی پایه است. تاکنون پیش‌نویس‌هایی در زمینه بخش‌های اصلی الگوی پایه مشتمل بر مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر توسط صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه و دانشگاه نگاشته و به مرکز الگو ارایه شده است. این اسناد هنوز در مرحله بررسی و تکمیل است و تا مرحله نهایی فاصله زیادی دارد و از این رو جزو اسناد مصوب مرکز الگو محسوب نمی‌شود، لذا این پیش‌نویس ها برای استفاده در متون علمی خارج از کنفرانس غیر‌قابل استفاده بوده و صرفاً در این مرحله مقدماتی می‌توانند مورد بهره‌گیری نویسندگان مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار گیرند. این پیش‌نویس‌ها در فایل‌های پیوست در دسترس می‌باشد و نکات تکمیلی به مرور به این مجموعه افزوده خواهد شد. 


 پیش نویس اسناد الگوی پایه پیشرفت:

پیش نویس پیشنهادی سند مبانی

پیش نویس پیشنهادی سند آرمان

پیش نویس پیشنهادی سند رسالت

پیش نویس پیشنهادی سند افق

پیش نویس پیشنهادی سند تدابیر