اینک که الگوی پایه به‌عنوان هسته اولیه الگوی پیشرفت کشور با مشارکت گسترده اندیشمندان حوزه و دانشگاه تهیه شده و در دو کنفرانس سالانه در معرض نقد و پالایش قرارگرفته، زمان آن است که جامعه علمی کشور برای پاسخگوئی به پرسش‌های اساسی برای گذار از الگوی پایه به الگوی پیشرفت به همفکری و مشارکت فراخوانده شود.

مقولاتی نظیر تعلیم و تربیت، فرهنگ و علام علاوه بر آن که یک بخش اجتماعی خاص را تعریف می کنند، کلیت پیشرفت جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. لذا رویکرد تخصصی از منظر این عرصه‌ها به کل الگوی پیشرفت یک ضرورت است.

همچنین از آنجائیکه تبیین شأن و جایگاه الگو در مجموعه اسناد برنامه ‌ای کشور و تعیین سطح و روش‌شناسی تفصیل الگو از مسائل اساسی است، کنفرانس هفتم در پی آن است که اولاً تهیه الگویی منسجم و جامع را از منظر دیدگاه‌های تخصصی مختلف تدارک نماید و ثانیا طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را به طریقی تمهید کند که بدون همپوشانی و تداخل با سایر اسناد مربوط، نظام اسناد برنامه ای کشور را کامل سازد.