مشخص شدن زمان برگزاری دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
1401-07-01
مشخص شدن زمان برگزاری دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این کنفرانس در تاریخ 3 و 4 خرداد 1402 برگزار خواهد شد.