مشخص شدن زمان برگزاری یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
1400-07-19
مشخص شدن زمان برگزاری یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این کنفرانس در تاریخ 28 و 29 اردیبهشت 1401 برگزار خواهد شد.