یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در زمانی برگزار می‌شود که تلاش‌های چندین ساله جمع کثیری از اندیشمندان، پژوهشگران و نخبگان حوزه و دانشگاه و شخصیت‌های راهبردی کشور در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به ثمر نشسته و الگو با عبور از مرحله تکمیل و ارتقاء وارد فرآیند ابلاغ و اجرا شده است. با توجه به ضرورت این مقطع زمانی، تمهیدات و الزامات مربوط به شروع  اجرای الگو و نحوه تقسیم کار ملی برای تحقق آن به عنوان محورهای اصلی این کنفرانس در نظر گرفته شده‌اند.