گفتمان عمومی

   - گفتمان‌سازی؛ مفاهیم، سطوح و روش‌ها

   - الزامات گفتمانی گذار به مرحله نوین پیشرفت

   - بایسته‌های تبدیل سند الگو به گفتمان فراگیر


مسئولیت ملیِ

 - سیاستگذاران 

- قانونگذاران 

- دولت 

- نخبگان

- نهادهای مردمی

- آحاد جامعه

                    در تحقق ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی الگو